Фінансовий аналіз на основі відкритих даних

Фінансовий аналіз на основі відкритих даних

🌎 Read in English

Запорукою успішного розвитку компанії є поінформованість щодо фінансового стану бізнесу і конкурентного середовища. Фінансовий аналіз став звичним робочим процесом для виявлення тенденцій, закономірностей, сильних і слабких сторін у фінансовому становищі, діяльності та прибутковості компанії.

З появою відкритих даних фінансовий аналіз став доступнішим, ніж будь-коли раніше. Відкриті дані – це загальнодоступні дані, до яких кожен може отримати доступ, використовувати та ділитися ними.

Що таке фінансовий аналіз, які дані можна знайти у відкритих джерелах і як їх інтерпретувати. Про це – в статті д.е.н. Романа Корнилюка, фінансового аналітика YouControl.

Що таке фінансовий аналіз


Фінансовий аналіз - це процес відбору, оцінки й інтерпретації фінансових даних та іншої економічної інформації з метою формулювання оцінки поточного і майбутнього фінансового стану та діяльності компанії. Фін аналіз зазвичай здійснюється на основі даних фінансової звітності підприємства з метою прийняття відповідних бізнес-рішень.

Загальна система бухгалтерської звітності як основа даних для фін аналізу складається з двох підсистем:

 1. Фінансова звітність, яка належить до класу публічної (відкритої) інформації, передбачає стандартизоване періодичне звітування та відносну прозорість. Основні її користувачі є зовнішніми, зокрема це контрагенти, клієнти, кредитори, інвестори тощо;
 2. Управлінська звітність, яка є конфіденційною і закритою інформацією, містить деталізовані плани і постійні звіти для внутрішніх користувачів: власників і топ-менеджерів компанії, які приймають стратегічні рішення. Управлінська звітність, хоча і є джерелом для фінаналізу, однак виходить за рамки нашої теми, адже не належить до категорії відкритих даних.

Фінансова звітність у форматі відкритих даних

28 травня 2021 р. Державна податкова служба вперше опублікувала фінансову звітність юридичних осіб України у форматі відкритих даних. Розкриття фінансової звітності в форматі відкритих даних гарантоване Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім цього Закон про бухоблік також визначає, що фінансова звітність підприємств не є конфіденційною інформацією. Утім, де-факто на час воєнного стану після 24.01.2022 р. строки подання фінзвітності підприємствам продовжили, а набори даних за 2021 рік не були оприлюднені на постійній основі у 2022 р., що ускладнило повний доступ користувачів до фінансової інформації. Попри це, частково дані фінзвітності можна знайти на офіційних сайтах компаній, а також в агрегаторів відкритих даних.

Основним джерелом для фінансового аналізу є відкриті дані у вигляді оприлюднених підприємствами форм фінансової звітності, зокрема це Баланс (форма 1), Звіт про фінансові результати (форма 2), Звіт про рух грошових коштів (форма 3) і Звіт про власний капітал (форма 4). Відтак фінансові аналітики повинні володіти основами бухгалтерського обліку, щоб розбиратися в структурі цих базових та обов’язкових звітів підприємства.

Баланс або форма 1

Баланс (форма 1, Balance Sheet) - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов'язання і власний капітал на певну звітну дату.

Баланс складається із 3-х ключових елементів:

 • Активи (Assets) - ресурси, які контролюються компанією.
 • Зобов’язання (Liabilities) - кошти, які компанія винна своїм кредиторам та іншим контрагентам.
 • Власний капітал (Owner’s Equity, Net Worth) - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Головне рівняння балансу

Головне рівняння балансу:

Активи = Зобов’язання + Власний Капітал

Баланс – це своєрідний фінансовий знімок стану компанії на визначений момент часу.

На основі даних статей балансу в рамках фінансового аналізу можна розрахувати такі важливі абсолютні фінансові показники:

 • чистий робочий капітал (Net Working Capital) = Оборотні Активи - Поточні Зобов’язання;
 • чистий борг (Net Debt) = Загальний борг - Грошові кошти;
 • вартість фірми (EV) = ринкова вартість + чистий борг;
 • відсотковий борг (Interest Bearing Debt) = заборгованість, на яку нараховуються відсотки;
 • та багато інших зведених абсолютних показників фінансового стану.

Нагадаємо основні частини балансу, окремі статті якого будемо потім використовувати при розрахунку відносних фінансових індикаторів (коефіцієнтів).

Рис. 1. Структура балансу підприємства
Рис. 1. Структура балансу підприємства

Звіт про фінрезультати або форма 2

Звіт про фінрезультати (форма 2, Income Statement, Profit & Loss Statement, P&L) відображає фінансові результати компанії за певний період часу (рік, квартал).

Звіт про фінрезультати складається із 3-х ключових елементів:

 • Доходи (Revenues) - надходження від постачання чи виробництва товарів, надання послуг чи іншої діяльності, яка відображає ключові операції фірми.
 • Витрати (Expenses) - видатки, пов’язані із постачанням чи виробництвом товарів, наданням послуг чи іншою діяльністю, що вважається як основною для фірми.
 • Інший дохід (Other income) - доходи від надзвичайної діяльності, яка не є ключовою для фірми.

У результаті арифметичних дій над різними статтями доходів та витрат у Звіті про фінрезультати відображаються такі важливі фінансові показники ефективності роботи підприємства як:

 • Валовий прибуток (Gross Profit).
 • Операційний прибуток (Operating Profit).
 • Чистий прибуток до оподаткування (Earnings before tax, EBT).
 • Фінансовий результат (чистий прибуток/збиток, Net Income, Profit after tax).

На основі статей форми 2 розраховуються такі абсолютні показники як:

 • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань.
 • EBIT ( = EBITDA мінус Амортизація) – прибуток до вирахування витрат за відсотками та сплати податків.
 • EBT ( = EBIT мінус Відсотки за боргами) – чистий прибуток до оподаткування
 • Net Profit ( = EBT мінус Податок на прибуток) – фінансовий результат, чистий прибуток/збиток.

Показники статей форми 2 часто використовуються як вхідні дані для розрахунку багатьох відносних фінансових індикаторів, зокрема: Net Debt / EBITDA (рівень боргового навантаження), EV / EBITDA – (рівень недооцінки / переоцінки компанії), EBITDA / ha (дохідність агрохолдингів) тощо.

На відміну від балансу, котрий показує стан компанії на конкретну дату, звіт про фінансові результати відображає фінансові потоки: отримані фінансові результати протягом визначеного тривалого періоду часу. Ціль форми 2 – показати звідки взявся нерозподілений прибуток в пасиві балансу.

Форма 3 – Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (форма 3, Cash-Flow Statement) - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Основні складові Звіту про рух грошових коштів:

 • Рух грошових потоків у результаті операційної діяльності (Operating cash flows) - зміни в сумі грошових коштів внаслідок транзакцій, що відображають нормальну діяльність компанії.
 • Рух грошових потоків у результаті інвестиційної діяльності (Investing cash flows). Інвестиційна діяльність - це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.
 • Рух грошових потоків у результаті фінансової діяльності (Financing cash flows) - відображає складові формування та погашення боргу і виплати дивідендів.

Таким чином Звіт про рух грошових коштів показує зміну обсягів грошових активів за певний період, підсумок форми 3 – обсяг грошових коштів та їх еквівалентів станом на звітну дату - одночасно відображається також і в балансі (формі 1). Отже, ціль форми 3 – показати звідки взялися гроші в активі балансу.

Звіт про власний капіталі

Звіт про власний капітал (форма 4, Statement of Changes in Equity) - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Він відносно рідше використовується в якості джерела даних для фінансового аналізу.

Спробуйте YC Market для фінансового аналізу ринку

YC Market – це найповніше джерело відкритих даних для фінансового аналізу українських компаній

Перейти до YC Market

Висновки

При використанні фінзвітності у процесі дослідження аналітикам варто пам’ятати, що навіть ідеально виконаний фінансовий аналіз може виявитись помилковим, якщо базується на невірних даних з недоброчесно складеної фінзвітності. Втім навіть не дуже якісна фінзвітність - це краще, ніж відсутність будь-якої; аналітики знають із досвіду, які статті фінзвітів найчастіше коригуються бухгалтерами і за рахунок чого саме; аналітики користуються додатковими джерелами інформації для перевірки і доповнення даних з фінзвітності.

Детальніше про використання даних фінзвітності для цілей фінансового аналізу - у другій частині cерії дописів для Блогу YC Market