Фінансовий аналіз на основі відкритих даних

Фінансовий аналіз на основі відкритих даних

🌎 Read in English

Запорукою успішного розвитку компанії є поінформованість щодо фінансового стану бізнесу і конкурентного середовища. Фінансовий аналіз став звичним робочим процесом для виявлення тенденцій, закономірностей, сильних і слабких сторін у фінансовому становищі, діяльності та прибутковості компанії.

З появою відкритих даних фінансовий аналіз став доступнішим, ніж будь-коли раніше. Відкриті дані – це загальнодоступні дані, до яких кожен може отримати доступ, використовувати та ділитися ними.

Що таке фінансовий аналіз, які дані можна знайти у відкритих джерелах і як їх інтерпретувати. Про це – в статті д.е.н. Романа Корнилюка, фінансового аналітика YouControl.

Що таке фінансовий аналіз


Фінансовий аналіз - це процес відбору, оцінки й інтерпретації фінансових даних та іншої економічної інформації з метою формулювання оцінки поточного і майбутнього фінансового стану та діяльності компанії. Фін аналіз зазвичай здійснюється на основі даних фінансової звітності підприємства з метою прийняття відповідних бізнес-рішень.

Загальна система бухгалтерської звітності як основа даних для фін аналізу складається з двох підсистем:

 1. Фінансова звітність, яка належить до класу публічної (відкритої) інформації, передбачає стандартизоване періодичне звітування та відносну прозорість. Основні її користувачі є зовнішніми, зокрема це контрагенти, клієнти, кредитори, інвестори тощо;
 2. Управлінська звітність, яка є конфіденційною і закритою інформацією, містить деталізовані плани і постійні звіти для внутрішніх користувачів: власників і топ-менеджерів компанії, які приймають стратегічні рішення. Управлінська звітність, хоча і є джерелом для фінаналізу, однак виходить за рамки нашої теми, адже не належить до категорії відкритих даних.

Фінансова звітність у форматі відкритих даних

28 травня 2021 р. Державна податкова служба вперше опублікувала фінансову звітність юридичних осіб України у форматі відкритих даних. Розкриття фінансової звітності в форматі відкритих даних гарантоване Законом України «Про доступ до публічної інформації», крім цього Закон про бухоблік також визначає, що фінансова звітність підприємств не є конфіденційною інформацією. Утім, де-факто на час воєнного стану після 24.01.2022 р. строки подання фінзвітності підприємствам продовжили, а набори даних за 2021 рік не були оприлюднені на постійній основі у 2022 р., що ускладнило повний доступ користувачів до фінансової інформації. Попри це, частково дані фінзвітності можна знайти на офіційних сайтах компаній, а також в агрегаторів відкритих даних.

Основним джерелом для фінансового аналізу є відкриті дані у вигляді оприлюднених підприємствами форм фінансової звітності, зокрема це Баланс (форма 1), Звіт про фінансові результати (форма 2), Звіт про рух грошових коштів (форма 3) і Звіт про власний капітал (форма 4). Відтак фінансові аналітики повинні володіти основами бухгалтерського обліку, щоб розбиратися в структурі цих базових та обов’язкових звітів підприємства.

Баланс або форма 1

Баланс (форма 1, Balance Sheet) - це звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає його активи, зобов'язання і власний капітал на певну звітну дату.

Баланс складається із 3-х ключових елементів:

 • Активи (Assets) - ресурси, які контролюються компанією.
 • Зобов’язання (Liabilities) - кошти, які компанія винна своїм кредиторам та іншим контрагентам.
 • Власний капітал (Owner’s Equity, Net Worth) - частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов'язань.

Головне рівняння балансу

Головне рівняння балансу:

      Активи =  Зобов’язання + Власний Капітал

Баланс – це своєрідний фінансовий знімок стану компанії на визначений момент часу.

На основі даних статей балансу в рамках фінансового аналізу можна розрахувати такі важливі абсолютні фінансові показники:

 • чистий робочий капітал (Net Working Capital) = Оборотні Активи - Поточні Зобов’язання;
 • чистий борг (Net Debt) = Загальний борг - Грошові кошти;
 • вартість фірми (EV) = ринкова вартість + чистий борг;
 • відсотковий борг (Interest Bearing Debt) = заборгованість, на яку нараховуються відсотки;
 • та багато інших зведених абсолютних показників фінансового стану.

Нагадаємо основні частини балансу, окремі статті якого будемо потім використовувати при розрахунку відносних фінансових індикаторів (коефіцієнтів).

C:\Users\Comp76\Desktop\balance-20170203.jpg
Рис. 1. Структура балансу підприємства

Звіт про фінрезультати або форма 2

Звіт про фінрезультати (форма 2, Income Statement, Profit & Loss Statement, P&L) відображає фінансові результати компанії за певний період часу (рік, квартал).

Звіт про фінрезультати складається із 3-х ключових елементів:

 • Доходи (Revenues) - надходження від постачання чи виробництва товарів, надання послуг чи іншої діяльності, яка відображає ключові операції фірми.
 • Витрати (Expenses) - видатки, пов’язані із постачанням чи виробництвом товарів, наданням послуг чи іншою діяльністю, що вважається як основною для фірми.
 • Інший дохід (Other income) - доходи від надзвичайної діяльності, яка не є ключовою для фірми.

У результаті арифметичних дій над різними статтями доходів та витрат у Звіті про фінрезультати відображаються такі важливі фінансові показники ефективності роботи підприємства як:

 • Валовий прибуток (Gross Profit).
 • Операційний прибуток (Operating Profit).
 • Чистий прибуток до оподаткування (Earnings before tax, EBT).
 • Фінансовий результат (чистий прибуток/збиток, Net Income, Profit after tax).

На основі статей форми 2 розраховуються такі абсолютні показники як:

 • EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) – прибуток до вирахування витрат за відсотками, сплати податків та амортизаційних відрахувань.
 • EBIT ( = EBITDA мінус Амортизація) – прибуток до вирахування витрат за відсотками та сплати податків.
 • EBT ( = EBIT мінус Відсотки за боргами) – чистий прибуток до оподаткування
 • Net Profit ( = EBT мінус Податок на прибуток) – фінансовий результат, чистий прибуток/збиток.

Показники статей форми 2 часто використовуються як вхідні дані для розрахунку багатьох відносних фінансових індикаторів, зокрема: Net Debt / EBITDA (рівень боргового навантаження), EV / EBITDA – (рівень недооцінки / переоцінки компанії), EBITDA / ha (дохідність агрохолдингів) тощо.

На відміну від балансу, котрий показує стан компанії на конкретну дату, звіт про фінансові результати відображає фінансові потоки: отримані фінансові результати протягом визначеного тривалого періоду часу. Ціль форми 2 – показати звідки взявся нерозподілений прибуток в пасиві балансу.

Форма 3 – Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів (форма 3, Cash-Flow Statement) - звіт, який відображає надходження і вибуття грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Основні складові Звіту про рух грошових коштів:

 • Рух грошових потоків у результаті операційної діяльності (Operating cash flows) - зміни в сумі грошових коштів внаслідок транзакцій, що відображають нормальну діяльність компанії.
 • Рух грошових потоків у результаті інвестиційної діяльності (Investing cash flows). Інвестиційна діяльність - це придбання і продаж довгострокових активів, а також інших інвестицій, які не є еквівалентами грошових коштів.
 • Рух грошових потоків у результаті фінансової діяльності (Financing cash flows) -  відображає складові формування та погашення боргу і виплати дивідендів.

Таким чином Звіт про рух грошових коштів показує зміну обсягів грошових активів за певний період, підсумок форми 3 – обсяг грошових коштів та їх еквівалентів станом на звітну дату - одночасно відображається також і в балансі (формі 1). Отже, ціль форми 3 – показати звідки взялися гроші в активі балансу.

Звіт про власний капіталі

Звіт про власний капітал (форма 4, Statement of Changes in Equity) - звіт, який відображає зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду. Він відносно рідше використовується в якості джерела даних для фінансового аналізу.

Спробуйте YC Market для фінансового аналізу ринку

YC Market – це найповніше джерело відкритих даних для фінансового аналізу українських компаній

Перейти до YC Market

Висновки

При використанні фінзвітності у процесі дослідження аналітикам варто пам’ятати, що навіть ідеально виконаний фінансовий аналіз може виявитись помилковим, якщо базується на невірних даних з недоброчесно складеної фінзвітності. Втім навіть не дуже якісна фінзвітність - це краще, ніж відсутність будь-якої; аналітики знають із досвіду, які статті фінзвітів найчастіше коригуються бухгалтерами і за рахунок чого саме; аналітики користуються додатковими джерелами інформації для перевірки і доповнення даних з фінзвітності.

Детальніше про використання даних фінзвітності для цілей фінансового аналізу - у другій частині cерії дописів для Блогу YC Market